Lovpligtig info

Lovpligtige oplysninger om salær mv.

Advokatanpartsselskabet Bjerregaard Advokatfirma er etableret på følgende adresse:

Christians Brygge 23, 4. sal, kontor 414

1219 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 70 20 46 50 samt på e-mailadresserne angivet her på hjemmesiden.

Vores CVR-nummer er: 38 82 68 59.

Advokatanpartsselskabet Bjerregaard Advokatfirma er organiseret som anpartsselskab.

Vi har klientbankkonti i Ringkjøbing Landbobank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring A/S, Gl. Kongevej 60, 1790 København V, Tlf. 3355 5555, e-mail: codan@codan.dk.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af os uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær og/eller utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Salæret mv. for vores arbejdet fastsættes i konkurssager af skifteretten efter skifterettens skøn ud fra parametre som sagens værdi, risiko og det med sagen forbunde ansvar. Timetaksten i konkurssager varierer efter skifterettens skøn. Timetaksterne i en konkurs, hvor vi har været kurator indstiller vi som udgangspunkt til DKK 2.200 + moms = DKK 2.750 inkl. moms. Men det understreges at dette suverænt er skifterettens afgørelse ud fra en konkret vurdering af arbejdet med det enkelte konkursbo og at vores indstilling også kan vurdere ud fra ovennævnte parametre.

I sager om konkurskarantæne fastsættes salæret af retten ud fra de vejledende takster som også gælder i bl.a. straffesager, der findes på domstolstyrelsens hjemmeside her. I andre sager fastsættes det iht. skriftlig aftale.

Hvis du skulle blive fundet helt eller delvis skyldig, bliver salæret i langt de fleste tilfælde efterfølgende opkrævet af staten hos dig. Det er således i sager om konkurskarantæne, hvor vi er beskikket som advokat for dig, aldrig os, som sender dig en regning.

Advokatanpartsselskabet er ultimativt både legalt og reelt ejet fsva. samtlige ejerandele af Morten Bjerregaard.

GDPR / Behandling af persondata

Behandling af dine personoplysninger

Til brug for vores assistance behandler vi de almindelige personoplysninger, som du giver os. Oplysninger der indeholder personfølsomme oplysninger skal sendes til os med sikker mail.

Derudover kan vi i forbindelse med din sag også modtage personoplysninger om dig fra offentlige tilgængelige registre.

Vi behandler bl.a. personoplysninger som navn, CPR-nr. e-mail, telefonnummer og adresse, samt ID-oplysninger som du måtte give os.

Derudover behandler vi de personoplysaninger, som den konkrete sag kræver.

Når du henvender dig for vores rådgivning, opretter vi en fysisk og en digital sag, hvor dine personoplysninger vil blive gemt sammen med det øvrige sagsmateriale, som vi løbende modtager fra dig og andre under sagens behandling.

Vi og indehaver Morten Bjerregaard er således dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og skal oplyse dig om behandlingen i henhold til persondataforordningens artikel 13 og 14.

Grundlag for behandling

Aftalen om vores rådgivning i din sag er det retlige grundlag for vores behandling af dine almindelige personoplysninger, som du selv giver os, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Det retlige grundlag for vores behandling af dine almindelige personoplysninger, som vi har modtaget fra tredjemænd, er, at behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Det retlige grundlag for vores behandling af dit CPR-nr. er enten, at det følger af lovgivning, eller at det er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation overfor offentlige myndigheder, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1 og 3.

Videregivelse

Dine personoplysninger videregives kun i det omfang, det er relevant for vores assistance i din sag.

Opbevaring

Dine personoplysninger opbevares så længe, vi yder assistance i din sag, eller opretholder et løbende kundeforhold. Ved ophør af vores assistance opbevarer vi som udgangspunkt alle sagsrelaterede oplysninger, herunder dine personoplysninger, i 10 år, da vi dels er forpligtede til opbevaring deraf i en passende periode efter de advokatetiske regler, og dels for at kunne dokumentere sagsforløbet, hvis der skulle opstå en tvist i forhold til den assistance, vi har ydet. ID-oplysninger opbevares dog kun i 5 år.

Personoplysninger, der er nødvendige for at kunne fastslå eller forsvare et retskrav, kan i relevante tilfælde opbevares i længere tid end 10 år.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i dine oplysninger og få rettet eventuelle fejl. Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine oplysninger, få begrænset behandlingen, gøre indsigelse mod behandlingen og få dine oplysninger udleveret digitalt.

Kontakt

Ønsker du at gøre brug af ovenfor nævnte muligheder eller har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på info@blaw.dk

Klage

Du kan klage over behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.