Lovpligtig info

Lovpligtige oplysninger om salær mv.

Salæret mv. for vores arbejdet fastsættes i konkurssager af skifteretten efter skifterettens skøn ud fra parametre som sagens værdi, risiko og det med sagen forbunde ansvar. Timetaksten i konkurssager varierer efter skifterettens skøn. Timetaksterne i en konkurs, hvor vi har været kurator indstiller vi som udgangspunkt til DKK 2.200 + moms = DKK 2.750 inkl. moms. Men det understreges at dette suverænt er skifterettens afgørelse ud fra en konkret vurdering af arbejdet med det enkelte konkursbo og at vores indstilling også kan vurdere ud fra ovennævnte parametre.

I sager om konkurskarantæne fastsættes salæret af retten ud fra de vejledende takster som også gælder i bl.a. straffesager, der findes på domstolstyrelsens hjemmeside her. I andre sager fastsættes det iht. skriftlig aftale.

Hvis du skulle blive fundet helt eller delvis skyldig, bliver salæret i langt de fleste tilfælde efterfølgende opkrævet af staten hos dig. Det er således i sager om konkurskarantæne, hvor vi er beskikket som advokat for dig, aldrig os, som sender dig en regning.

Alle advokater i Advokatanpartsselskabet Norden er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside. Klager over advokaters salærer mv. og adfærd behandles af Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Yderligere oplysninger kan findes på nævnets hjemmeside.

Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Advokatanpartsselskabet Norden er ultimativt både legalt og reelt ejet fsva. samtlige ejerandele af Morten Bjerregaard.

Samtlige advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og udgør en del af Advokatsamfundet.

Advokatanpartsselskabet Norden har tegnet forsikring for professionelt ansvar samt lovpligtig garantiforsikring i Codan Forsikring A/S, Gl. Kongevej 60, 1790 København V, Tlf. 3355 5555, e-mail: codan@codan.dk.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

GDPR / Behandling af persondata

Behandling af dine personoplysninger

Til brug for vores assistance behandler vi de almindelige personoplysninger, som du giver os. Oplysninger der indeholder personfølsomme oplysninger skal sendes til os med sikker mail.

Derudover kan vi i forbindelse med din sag også modtage personoplysninger om dig fra offentlige tilgængelige registre.

Vi behandler bl.a. personoplysninger som navn, CPR-nr. e-mail, telefonnummer og adresse, samt ID-oplysninger som du måtte give os.

Derudover behandler vi de personoplysaninger, som den konkrete sag kræver.

Når du henvender dig for vores rådgivning, opretter vi en fysisk og en digital sag, hvor dine personoplysninger vil blive gemt sammen med det øvrige sagsmateriale, som vi løbende modtager fra dig og andre under sagens behandling.

Vi og indehaver Morten Bjerregaard er således dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og skal oplyse dig om behandlingen i henhold til persondataforordningens artikel 13 og 14.

Grundlag for behandling

Aftalen om vores rådgivning i din sag er det retlige grundlag for vores behandling af dine almindelige personoplysninger, som du selv giver os, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Det retlige grundlag for vores behandling af dine almindelige personoplysninger, som vi har modtaget fra tredjemænd, er, at behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Det retlige grundlag for vores behandling af dit CPR-nr. er enten, at det følger af lovgivning, eller at det er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation overfor offentlige myndigheder, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1 og 3.

Videregivelse

Dine personoplysninger videregives kun i det omfang, det er relevant for vores assistance i din sag.

Opbevaring

Dine personoplysninger opbevares så længe, vi yder assistance i din sag, eller opretholder et løbende kundeforhold. Ved ophør af vores assistance opbevarer vi som udgangspunkt alle sagsrelaterede oplysninger, herunder dine personoplysninger, i 10 år, da vi dels er forpligtede til opbevaring deraf i en passende periode efter de advokatetiske regler, og dels for at kunne dokumentere sagsforløbet, hvis der skulle opstå en tvist i forhold til den assistance, vi har ydet.

Personoplysninger, der er nødvendige for at kunne fastslå eller forsvare et retskrav, kan i relevante tilfælde opbevares i længere tid end 10 år.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i dine oplysninger og få rettet eventuelle fejl. Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine oplysninger, få begrænset behandlingen, gøre indsigelse mod behandlingen og få dine oplysninger udleveret digitalt.

Kontakt

Ønsker du at gøre brug af ovenfor nævnte muligheder eller har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på info@blaw.dk

Klage

Du kan klage over behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.