Ledelsesansvar

Ledelsesansvar

Bjerregaard Advokatfirma har for at give vores bidrag oprettet en gratis Corona HOTLINE som har åben 8 – 22 alle dage – også weekend. Ring på 70 20 33 31 eller skriv på info@badv.dk. Vi har tavshedspligt.

Er du forhenværende medlem af en direktion eller bestyrelse, eller er du blevet mødt med et krav selvom du fortsat er ledelsesmedlem?

Så kan vi hjælpe dig.

For eksempel har advokat Morten Bjerregaard og advokat Camilla K. Puggaard fra vores team beskæftiget sig med nogle af de største sager om ledelsesansvar, herunder sagerne som udspringer af forhold i Danske Bank, Hesalight og Burmeister & Wain.

Ring derfor direkte til advokat Morten Bjerregaard på 50 51 91 31, hvis du ønsker at drøfte en sag, hvor du er blevet mødt med et krav pga. påstået bestyrelsesansvar, direktionsansvar, revisoransvar eller lignende.

Formålet i disse sager er altid at opnå et forlig, så en ofte langvarig retssag kan undgås. Mange gange er der en ledelsesansvarssforsikring, og hvis man er vant til at håndtere forligsforhandlinger i disse sager, så kan netop det forhold ofte bringe et forlig på plads.

Eller måske driver du lige nu en lukningstruet virksomhed, eller du er i tvivl om virksomheden kan blive lukningstruet og ønsker at undgå ansvar.

Driver du for eksempel et aktieselskab eller anpartsselskab så er udgangspunktet, at du ikke hæfter for selskabets gæld.

Men fortsættes driften for længe, så kan du og den øvrige ledelse risikere at blive erstatningsansvarlig.

Læs mere om rekonstruktion HER

Læs mere om konkurs HER

Direktioner og bestyrelser er i disse dage travlt optaget af at forholde sig til, hvordan Corona-situationen kommer til at påvirke drift og likviditet.

Henset til denne betydelige usikkerhed er det uundgåeligt, at ledelser vil komme til at træffe beslutninger, der set i bagklogskabens lys (engang, når stormen har lagt sig) ikke var hensigtsmæssige, og muligvis i sig selv kan vise sig at have været betydeligt tabsgivende for selskabet.

Ledelsen vil dog i henhold til retspraksis som altovervejende hovedregel ikke være erstatningsansvarlig for sådanne beslutninger, hvis følgende betingelser er opfyldt (omtales typisk som The Business Judgement Rule), ligesom man i disse situationer også typisk kan undgå konkurskarantæne:

  1. Beslutningerne er truffet på et fuldt ud oplyst grundlag, hvilket indebærer, at ledelsen løbende skal forholde sig kritisk til de informationer, der er tilgængelige (eksempelvis udmeldinger fra myndighederne og selskabets egne økonomiske nøgletal) og reagere på baggrund heraf.
  2. Beslutningerne er udelukkende truffet i selskabets interesse – eller sagt på en anden måde, beslutningerne må ikke være truffet ud fra uvedkommende interesser.

Ledelsen har således – helt forståeligt – meget vide rammer, når det af ledelsen skal vurderes, hvad der er bedst for selskabet, herunder i en usikker tid som den foreliggende. Omvendt skal ledelsen også være bevidst om, at ledelsen ikke bare kan gøre ingenting, “lukke øjnene” og håbe på det bedste.

Situationen er imidlertid en helt anden, hvis de indtrådte skader allerede er så betydelige, at selskabet ikke vil kunne overleve uanset hjælpepakker mv. og uanset markedsforholdene forudsættes normaliseret indenfor kort tid.

I de tilfælde har ledelsen pligt til at bringe virksomheden til ophør, hvis det står eller bør stå ledelsen klart, at en videreførelse af virksomheden ikke længere kan ske uden tab for kreditorerne (omtales typisk som “håbløshedstidspunktet”).

Hvis man i den situation ikke tager initiativ til konkurs eller rekonstruktion, så vil ledelsen være erstatningsansvarlig for alle tab, som kreditorerne lider som følge af at virksomheden fortsætter.

Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at ledelsen også ved denne vurdering overlades et betydeligt skøn, og at en rimelig begrundet optimisme er tilladt.

Det er her vigtigt, at du sikrer dig dokumentation for eksempel seriøse forhandlinger med banken eller andre mulige finansieringskilder / investorer om yderligere finansiering eller med potentielle købere af virksomheden, der vil give fuld dækning til kreditorerne, vil ledelsen ikke ifalde ansvar.

Retspraksis lægger også vægt på, at ledelsen i sådanne situationer har søgt ekstern rådgivning.

Det er ikke altid helt ukompliceret at fastslå, hvornår det såkaldte “håbløshedstidspunkt” er indtrådt, herunder i særdeleshed henset til den betydelige usikkerhed som der ligger i det nuværende marked.

Ledelsen skal i disse situationer under ingen omstændigheder gøre følgende::

  • Betaling af ældre eller væsentlige gældsposter
  • Nye sikkerhedsstillelser overfor eksisterende og nye kreditorer
  • Stiftelse af ny gæld, herunder også via køb på kredit
  • Større bevægelser på mellemregningskonti i en koncern
  • Frasalg af driftsaktiver.

Bjerregaard Advokatfirma har betydelig erfaring med at rådgive om ledelsesansvar, og vi står parat til at rådgive ledelser om, hvordan man bedst muligt navigerer gennem denne usikre tid.