Konkurs

Konkurs

Ring 70 20 46 50 hvis du overvejer at indgive en konkursbegæring enten for din egen virksomhed eller mod en som skylder dig eller din virksomhed penge. Vi har oprettet en gratis Corona Hotline alle dage kl. 8 – 22 – også weekend.

Vi kan hjælpe din virksomhed med at undgå konkurs. Vi ved at de fleste ejere af en virksomhed vil undgå konkurs, men nogle gange er en konkurs også det som skal til for at undgå ansvar og for at starte på en frisk.

Nye regler har gjort, at man også kan få konkurskarantæne, hvis man fortsætter for længe.

For at en skyldner – en person eller et selskab – kan erklæres konkurs, er det en betingelse, at skyldneren er insolvent. Man er insolvent, hvis man ikke kan betale sin gæld til tiden, og problemerne med at betale ikke kun er midlertidige.

Hvem kan indgive konkursbegæring?

En kreditor, der har penge til gode hos en skyldner, kan indgive konkursbegæring. Det er en betingelse, at årsagen til den manglende betaling er pengemangel og ikke manglende betalingsvilje, for eksempel utilfredshed med et udført arbejde. Er dette tilfældet, må der i stedet føres en retssag ved de almindelige domstole. Det samme gælder, hvis det er usikkert, om pengene skyldes.

En person eller et selskab, der er insolvent, kan indgive konkursbegæring mod sig selv.

Vi anbefaler at kontakte en advokat, inden man indgiver en konkursbegæring, og he kan vi hjælpe.

Hvad koster det at indgive konkursbegæring?

Retsafgiften for at indgive en konkursbegæring er 750 kr.

Den, der indgiver konkursbegæringen, skal normalt stille sikkerhed for betaling af omkostningerne ved konkursbehandlingen. Sikkerhedens størrelse fastsættes af skifteretten og skal stilles, inden skifteretten træffer afgørelse om konkurs. Omkostningerne ved konkursboets behandling dækkes altid først af konkursboets midler. Hvis der ikke kommer nogen – eller ikke tilstrækkelige – midler frem under bobehandlingen, kommer den, der har indgivet konkursbegæringen, til at betale omkostningerne.

Er det en lønmodtager, der ikke har fået udbetalt løn eller feriepenge, der indgiver konkursbegæringen, skal der ikke stilles sikkerhed for omkostningerne. Statskassen betaler da omkostninger, som ikke kan dækkes af boets midler. 

Hvor skal man indgive konkursbegæring? 

Hvis skyldneren har en erhvervsvirksomhed, skal begæringen indgives til skifteretten i den retskreds, hvor erhvervsvirksomheden ligger. Driver skyldneren ikke erhvervsvirksomhed, skal begæringen indgives til skifteretten i den retskreds, hvor skyldneren bor.

Er det i Storkøbenhavn (København, Lyngby, Glostrup og Frederiksberg  retskreds), indgives begæringen til Sø- og Handelsretten i København.

Hvad skal der stå i en konkursbegæring?

Konkursbegæringen skal være skriftlig.

I konkursbegæringen er der nogle krav, som vi sørger for at overholde. Der skal blandt andet stå navn og adresse på skyldneren og eventuelt CVR-nummer. Du skal også skrive, hvilket beløb der skyldes, og lidt om, hvad beløbet skyldes for. 

Hvis en skyldner begærer sig selv taget under konkursbehandling, skal skyldner vedlægge en opgørelse over sine aktiver og passiver og en liste over sine kreditorer. Den hjælper vi med at udarbejde.